دانلود فایل


جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم) - دانلود فایلدانلود فایل این جزوه درمورد اقتصاد خرد(قسمت دوم) رشته علوم اقتصادی است که با فرمت پی دی اف در 299صفحه آماده شده است .جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم ا

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم) جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم)

قسمتی ازفهرست مطالب
فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل .............................................................................................................12
تقاضا ...........................................................................................................................................12
عرضه...........................................................................................................................................13
عوامل مؤثر در عرضه .........................................................................................................................13
تعادل...........................................................................................................................................14
تغییر در نقطهي تعادل .......................................................................................................................14
انواع تعادل.....................................................................................................................................15
شرایط پایداري تعادل از نظر والرس و مارشال .............................................................................................15
قیمت سقف و قیمت کف.....................................................................................................................16
اثر برقراري مالیات و سهم مصرفکننده و تولیدکننده.....................................................................................17
مازاد مصرفکننده و تولیدکننده.............................................................................................................20
مازاد تولیدکننده ..............................................................................................................................21
تستهاي فصل اول ...........................................................................................................................23
پاسخنامه .......................................................................................................................................27
فصل دوم: کنشها و کاربرد آنها .............................................................................................................2
جموعه تست................................................................................................................................271
پاسخ نامه.....................................................................................................................................279
مجموعه تست................................................................................................................................281
پاسخ نامه .................................................................................................................................... 289
مجموعه تست ............................................................................................................................... 291
پاسخنامه..................................................................................................................................... 299
فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل
تقاضا
تقاضا براي یک کالا لیستی از قیمتها و مقادیر مربوط است که یک فرد مایل و قادر به خریـد در دوره زمـانی مشـخص
میباشد. مقدار کالاي تقاضا شده در هر دوره زمانی به طور معکوس با قیمت تغییر میکند و تـابع تقاضـا معمـولاً شـیب
منفی دارد.
عوامل مؤثر بر تقاضا
1- قیمت کالا: بر طبق نظریه مطلوبیت نهایی که در فصلهاي بعد تشریح خواهد شد بـه طـور معمـول هـر چـه قیمـت
کالایی افزایش مییابد به شرط ثابت بودن سایر عوامل مقدار تقاضا براي آن کاهش مییابد و بالعکس.
2- کالاهاي جانشین و مکمل: اگر قیمت کالایی افزایش یابد، مقدار تقاضا براي آن کالا کاهش مییابد و در نتیجه تقاضـا
براي کالاي جانشین آن افزایش یافته و تقاضا براي کالاي مکمل آن کاهش مییابد.
3- درآمد مصرفکننده: اگر درآمد مصرفکننده افزایش یابد با فرض ثبات سایر شرایط تقاضاي او از کالاهـاي معمـولی و
لوکس افزایش مییابد ولی تقاضاي او نسبت به کالاهاي پست کاهش مییابد.
4- سلیقه و ترجیحات مصرف کننده
5- انتظارات قیمتی مصرفکنندگان
بنابراین میتوان گفت مقدار تقاضا فقط تابعی از قیمت نیست بلکه به عوامل دیگر نیز وابسته است.
x f(p , p ,I,T,...)
d x y
=
تذکر: در ترسیم جدول تقاضا و منحنی تقاضا سایر عوامل مؤثر در تقاضا به جز قیمت، ثابت فرض میشوند.
تذکر: در اقتصاد تمایز بین حرکت روي منحنی تقاضا و انتقال تقاضا اهمیت دارد. حرکت روي منحنی تقاضـا مبـین ایـن
است که در اثر تغییر قیمت مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و نشان دهنده رفتار و عکـسالعمـل مصـرفکننـده در مقابـل
تغییر قیمت میباشد و به تغییر در مقدار تقاضا معروف است. اما انتقال تابع تقاضا مبین این اسـت کـه در اثـر تغییـر در
عوامل مؤثر بر تقاضا در هر قیمت معین مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و به تغییر در تقاضا معروف است. اقتصاد خرد(قسمت دوم) 13

تقاضاي بازار
اگر تقاضاي هر مصرفکننده مستقل از مصرف دیگران باشد تقاضاي بازار از جمع افقی تقاضاي افـراد در سـطوح مختلـف
قیمت به دست میآید.
تذکر: قدرمطلق شیب تقاضاي بازار در هر قیمتی کمتر از شیب تقاضاي افراد است.
عرضه
عرضه عبارت است از لیستی از قیمتها و مقادیر که یک عرضهکننده یا گروهی از عرضهکنندگان (بنگاهها) مایـل و قـادر
به عرضه در دوره زمانی معین میباشند. در تابع عرضه رابطه قیمت و مقدار مستقیم است و منحنی عرضه معمولاً شـیب
مثبت دارد.
عوامل مؤثر در عرضه
1- قیمت کالا: اثر قیمت کالا بر عرضه به دوره زمانی بستگی دارد. در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت معمولاً عرضـه ثابـت
است و به قیمت کالا بستگی ندارد. مثلاً عرضه کالاهاي فاسد شدنی در یک روز (مثل ماهی) کاملاً ثابت است و به قیمت
بستگی ندارد و به شکل خط عمودي است. در دوره کوتاه مدت عرضه با قیمت کالا رابطه مستقیم دارد اما در بلند مـدت
شیب منحنی عرضه میتواند صفر یا حتی منفی شود اما در اکثر موارد منحنی عرضه صعودي است.
2- قیمت عوامل تولید
3- انتظارات تولیدکنندگان
4- تکنولوژي
5- مالیات و یارانهها
6- قیمت کالاهاي مرتبط (در تولید)
تذکر: در ترسیم منحنی عرضه سایر عوامل مؤثر بر عرضه به جز قیمت کالا ثابت فرض میشوند.
تذکر: همانند آنچه در مورد تقاضا بیان کردیم دو نوع تغییر عرضه داریم:
1- تغییر در مقدار عرضه که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت میگیرد و بـا حرکـت روي منحنـی عرضـه نشـان داده
میشود و سایر عوامل در عرضه ثابت است.
تستهاي فصل اول
1- در صورتی که انتظارات قیمت کالایی افزایش یابد مقدار تقاضا براي کالا چگونه خواهد شد؟
1) افزایش خواهد یافت. 2) کاهش خواهد یافت.
3) به صورت جانشین مطرح میگردد. 4) تغییري نمیکند.
2- کدام متغیر بر روي تقاضا براي کالاي x اثر نمیگذارد؟
1) میزان جمعیت 2) سلیقه مصرفکنندگان
3) قیمت کالا 4) میزان عرضه
3- منحنی تقاضا براي یک کالا به سمت راست تغییر مکان پیدا میکند اگر:
1) درآمد مصرفکننده افزایش یابد. 2) عرضه کالا افزایش یابد.
3) قیمت کالا کاهش یابد. 4) قیمت کالاي جانشین کاهش یابد.
4- تغییر در مقدار تقاضا به معنی .............. است.
1) تغییر در کشش منحنی تقاضا 2) تغییر عوامل مؤثر در تقاضا
3) انتقال منحنی تقاضا 4) تغییرات مقدار تقاضا به دلیل تغییرات قیمت
5- افزایش قیمت کدام مورد موجب میشود تا تقاضاي یک کالاي عادي (نرمال) کاهش یابد؟
1) کالاي جانشین 2) کالاي مکمل
3) کالاي پست 4) کالاي عادي (نرمال)
6- کدامیک از موارد زیر در نتیجه انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ حتماً روي میدهد؟
1) افزایش در مقدار عرضه کالا 2) کاهش در مقدار تعادلی کالا
3) کاهش در قیمت کالا 4) افزایش در عرضه

پاسخنامه
1- گزینه ي 1 صحیح است.
2- گزینه ي 1 صحیح است.
3- گزینه ي 1 صحیح است.
4- گزینه ي 4 صحیح است.
5- گزینه ي 2 صحیح است.
6- گزینه ي 3 صحیح است.

نوع فایل:Pdf
سایز :2.13 MB
تعداد صفحه:299


دانلود جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم)


جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم)


دانلود اقتصاد خرد(قسمت دوم)


دانلودجزوه


فروشگاه اینترنتی


کسب درآمد اینترنتیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود مقاله رایگان ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

بابیج علاوه بر کتاب ”اقتصاد ماشین آلات و تولید کنندگان“ بیش از 80 کتاب و جزوه تالیف ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

آموزش نصب و فعال سازی متلب 2016 "MATLAB R2016a" - مقاله آنلاین

آموزش نصب و فعال سازی متلب 2016 (matlab r2016a) همراه با فیلم ، تست شده و قابل اعتماد همراه با ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

بابیج علاوه بر کتاب ”اقتصاد ماشین آلات و تولید کنندگان“ بیش از 80 کتاب و جزوه تالیف ...

سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضایی - ابلاغ الکترونیکی اوراق ...

ابلاغ قضایی در ... پیرامون سامانه ابلاغ الکترونیک. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ...

گزارش نويسي و مکاتبات اداري

2- ميان دو جمله‌اي كه جمله‌ي دوم، توضيح ... وزیر اقتصاد ... و شامل سه قسمت ...

گزارش نويسي و مکاتبات اداري

2- ميان دو جمله‌اي كه جمله‌ي دوم، توضيح ... وزیر اقتصاد ... و شامل سه قسمت ...

گزارش نويسي و مکاتبات اداري

2- ميان دو جمله‌اي كه جمله‌ي دوم، توضيح ... وزیر اقتصاد ... و شامل سه قسمت ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

بابیج علاوه بر کتاب ”اقتصاد ماشین آلات و تولید کنندگان“ بیش از 80 کتاب و جزوه تالیف ...

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی با جواب ...

دانلود رایگان سوالات پیام نور و پاسخنامه رشته مدیریت بازرگانی. دانلود رایگان نمونه ...

سایت جامع آموزشی خوارزمی

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

برنامه موبوگرام نسخه ویندوز - دانلود موبوگرام کامپیوتر ...

دانلود رایگان نسخه جدید برنامه موبوگرام ورژن جدید و حل مشکل روح با قابلیت ورود به ....

من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

به ثریا جمالی و هما زاهدی. پیشگفتار. زندگی را تنها با نگاه به پس می‌توان دریافت ولی ...

رام مارشال ME-715

کتاب آموزش ++C قسمت سوم

کتاب تفسیر کشف الاسرار (جلد 9) -احمد بن محمد میبدی - پیام نور

پاورپوینت درباره تالاسمی و هموگلوبینوپاتی

چالش های حقوقی حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست

دانلود مقاله بررسي آيات و احاديث در گلستان

توربو ماشین ها

تحقیق در مورد حالت هاي مختلف بستن مدارات Op 14 ص

پاورپوینت در مورد پاکسازی و اصلاح آبها (کاربردی و جدید)

دانلود پاورپوینت سیستم های پویا و بی نظمی کامل