دانلود فایل


پاور پوینت (اسلاید) ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي - دانلود فایلدانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) ارتباطات سازمانی و خروج از مدیریت قارچی

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچيمحتواب برخی از اسلاید ها :


تعريف ارتباطات سازماني تعريف ارتباطات سازماني نيازمند تعريف »سازمان وارتباطات« است
سازمان با مجموعه اي اجتماعي (از گروه و يا مردم) سروكار دارد كه
در آن، فعاليت ها به منظور تحقق اهداف اعم از فردي و جمعي هماهنگ
مي شود.2
تعريف ارتباطات : به فرايند تبادل اطلاعات و انتقال معاني به گونه اي كه
هست، گيرنده همان را دريافت كند، ارتباطات گفته مي شود؛ به تعبير ديگر
ارتباط همان انتقال معاني و مفهوم مورد نظر، از فرستنده به گيرنده است.3
تعريف ارتباطات: انتقال و تبادل اطلاعات، معاني و مفاهيم و احساسها بين
افراد در سازمان با واسطه يا بلاواسطه .4
اصول ارتباطات عبارت از:كليه حركات و تكنيك هايي كه مديران بايد در
استقرار يك سيستم ارتباطي سالم و مؤثر براي اداره امور سازماني و رسيدن
به كارايي مطلوب به كار گيرند.5
فرايند ارتباطاتنمودار زير فرايند ارتباطات را نشان مي دهد
(منبع)
فرستندهمجاري پيامرمز پيامپيامپيامكشف
رمز پيام
دريافت
كنندهرمز پياممجاري پيامپيامپيام رمز
پيامكشف
رمزپيام
بازخورداختلالعناصر ارتباطي نمودار فوق عبارتند از :1- فرستنده :كسي كه مقصود يا مفهوم ذهني پيام خود را براي گيرنده ارسال
مي كند.
2- رمز پيام : پيام از شكل يك مفهوم و فكر، به علائم قابل ارسال تبديل-
مي شود.
3- پيام : حاوي خبر، نكته ياموضوعي است كه بايد به گيرنده منتقل شود.
4- مجاري پيام : وسيله و طريقه انتقال پيام را مجاري پيام گويند.(مانند هوا
براي انتقال كلام ، كاغذ جهت ارسال نامه امواج الكترو مغناطيس در انعكاس تصوير)
5- دريافت كننده پيام : دريافت كننده پيام شخصي است كه پيام فرستنده را
درك مي كند اگر پيام به دريافت كننده نرسد ارتباط واقع نمي شود.
6- كشف رمز پيام : فرايندي است كه دريافت كننده بر اساس آن پيام را به

اطلاعات مورد نظر فرستنده تفسير مي نمايد كشف رمز پيام بر اساس تجربۀ
گذشته دريافت كننده ، تفسير فرد از سمبلها (علائم)‌، انتظارات و مقاصد دو
طرف ( فرستنده و گيرنده ) از پيام است.
7- اختلال يا پارازيت : هرگونه مانعي كه باعث عدم ارسال پيام يا عدم درك
پيام شود، اختلال گفته مي شوند. اين موانع مي تواند فني،تجهيزاتي و ادراكي
باشد.
8- بازخورد : پاسخ گيرنده به منبع پيام را بازخورد گويند.6
عناصر ارتباطي نمودار فوق عبارتند از :موانع بر قراري ارتباط1- موانع فني : به طور كلي به معني مناسب نبودن تجهيزات، كانال وابزار-
هاي ارسال پيام در فرايند ارتباطات است .
2- موانع ادراكي : ادراكات افراد باهم تضاد دارد، در اين صورت ارتباط
برقرار نمي شود.
3- موانع زباني يا موانع معاني : زماني كه يكي از طرفين زبان يا واژه اي
را ندارد، ارتباط برقرار نمي شود.
4- حركات غير كلامي : مقصود زبان ايما و اشاره در فرايند ارتباطي است
كه چنانچه درست به كار گرفته نشود و متناسب با محتواي پيام نباشد . برقر-
ار نمي شود.
5- استفاده نكردن از ابزارهاي مناسب ارسال پيام : مثلاً به جاي استفاده از تلفن ،
از سيستم مكتوب استفاده كنيم .
6- وجود پارازيت : علاوه بر پيام اصلي ، سيستم ارتباطي پيام هاي ديگري
ارسال كند كه گيرنده نتواند آن پيام را خوب دريافت كند.
7- انگيزه : چنانچه طرف مقابل ، فاقد انگيزه باشد؛ در اين صورت احتمال
بر قراري ارتباط كاهش مي يابد.
8- ارزيابي (منبع) فرستندۀ پيام : اگر گيرنده نسبت به فرستندۀ پيام ارزيابي
مناسبي نداشته باشد ، ارتباط برقرار نمي شود.
9- موانع مربوط به ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي : تفاوت بنيادين بين –
ارزشها وهنجارها بين افراد،باعث جلوگيري از برقراري ارتباط مي شود.7موانع بر قراري ارتباطانواع الگوهاي ارتباطي


انواع الگوهاي ارتباطي1- از حيث ارائۀ بازخورد1- ارتباطات يك طرفه
2- ارتباطات دو طرفه2- از حيث مسيري كه پيام طي مي كند 1- ارتباطات عمودي
2- ارتباطات افقي
3- ارتباطات مورب1-3از حيث انتقال اطلاعات
(در ارتباطات رسمي)
2-3از حيث انتقال اطلاعات
(در ارتباطات غير رسمي)1- ارتباطات متمركز
2- ارتباطات Y
3- ارتباطات زنجيره اي
4- ارتباطات ستاره اي
5- ارتباطات دايره اي
6- ارتبا طات همه جانبه
3- از حيث رسمي و غير رسمي1- شبكه رسمي
2- شبكه غير رسمي الگوي ارتباطي متمركزالگوي ارتباطي
غيرمتمركز1-ارتباطات رشته اي
2-ارتباطت انشعابي
3-ارتباطات خوشه اي
4-اتباطات تصادفيانواع ارتباطات از حيث ارائۀبازخورد(عكس العمل)1- ارتباطات يك طرفه (يك جانبه): اگر عكس العمل گيرنده نسبت به پيام –
ابراز نشود آن را ارتباط يك جانبه گويند.
2- ارتباطات دو طرفه (دو جانبه): چنانچه محيط استقراربه گونه اي باشد كه
گيرنده عكس العملها ونظرهاي خود را دربارۀ محتواي پيام به اطلاع فرستنده
برساند به اين نوع ارتباط دو جانبه گويند.8
ارتباط يك طرفه سريع تر است و دقت كمتري دارد، بازخورد ندارد. فرستنده مي تواند
پيچده تر عمل كند و اشتباهات خود را مخفي كند و براي مواردي مناسب است كه ---
برنامه ريزي شده و تكراري است . ارتباط دو طرفه، كندتر است ، دقت بيشري دارد،
بازخورد دارد، امكان اصلاح ديگاه و نظريات، در تعامل متقابل وجود دارد. براي امور
برنامه ريزي نشده و پيچيده و مواردي مناسب است كه غير تكراري است وعموماً در-
سطوح عالي سازمان، كاربرد بيشتري دارد.9 انواع الگوهاي ارتباطي از حيث مسير انتقال پيام1- ارتباطات عمودي : ارتباطات عمودي شامل ارتباطات از بالا به پايين و از پايين به بالا است.
الف- ارتباط از بالا به پايين : ارتباطات متمايل به پايين از مديريت سطح بالا شروع و
از طريق سطوح مديريت به كارگران خط توليد و كاركنان منتهي مي شود.
هدف از اين نوع ارتباط ، راهنمايي ، آگاه كردن ، هدايت و شكل دادن و ارزيابي زير-
دستان است آنكه اعضاي سازمان با اطلاعات مناسب درباره اهداف وسياستهاي سازمان
تجهيز مي شود.
ب-ارتباط از پايين به بالا:ارتباط متمايل به بالا، عرضه اطلاعات به بالاترين سطح در
سطوح پايين سازمان مطرح مي نمايد.
اين نوع ارتباط شامل گزارش پيشرفت، پيشنهادات، توضيحات، تقاضا براي كمك و ---
تصميم گيري است.
2- ارتباطات افقي : اين نوع ارتباط معمولا ًً بصورت الگوهاي جريان كار در يك سازمان
بين اعضاي گروه كاري ،اعضاي بخشهاي مختلف برقراراست كه ازنظر رواني موجب افزايش روحيه در بين اعضاي سازمان مي گردد . منظور ارتباطات افقي آوردن كانالي براي هماهنگي و حل مسائل سازماني است از اين طريق اعضاي سازمان موفق به برقراري ارتباط با همرديفان خود مي گردند.با اين حال ارتباطات افقي محدويتهائي دارد . از جمله اثر تخريبي همبستگي گروهي بين همكاران، زماني كه به اين نوع هماهنگي نيازي نيست.ازمعايب ديگراين نوع ارتباط علايق مشترك افراد سازماني هم سطح، و بي توجهي آنان به مشكلات پيش آمده براي ديگر سطوح سازماني را مي توان ذكر كردكه اثر نامطلوبي بر سيستم كنترل و نظارت گذاشته و موقعيت كنترل كننده را متزلزل مي كند3- ارتباطات مورب در ارتباطات مورب پيام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازماني و
يا خارج از سلسله مراتب اداري مبادله مي شود اين نوع ارتباط به منظور
هماهنگي، يكي كردن و جامعيت ارتباطات افقي است. مانند ارتباط بين صف
و ستاد كه چنين ماهيتي دارد.10انواع الگوهاي ارتباطي از حيث رسمي و غير رسمي1- شبكه هاي رسمي : كانالها و مجاري ارتباطات رسمي را نشان مي دهد
و به هنگام ايجاد تشكيلات ، موضوع ارتباطات مدنظر طراح ساخت سازمان
مي باشد. از اين رو الگوي ارتباطي ساخت رسمي همان است كه در نمودار
تشكيلاتي هر سازمان مشخص گرديده است.
2- شبكه هاي غير رسمي :ارتباطات غير رسمي را ارتباطات درخت انگور
نيز ناميده اند، زيرا چون درخت مو به هر گوشه سر مي كشد و به طور نامنظم
در هرجاي سازمان راه مي يابد.«11» در ارتباطات غيررسمي مقامات سازمان
و سلسه مراتب اداري را ناديده مي انگارد . رؤسا را دور مي زند و معمولا ًبه
گونه اي است كه نيازهاي اجتماعي اعضاي گروه را تأ مين مي كنند و امور را
تسهيل مي نمايد.«12» ارتباطات غيررسمي گاهي ممكن است آن قدر توسعه يابند كه ارتباطات
رسمي را در سازمان تحت الشعاع قرار دهند ارتباطات رسمي در خطوط
غيررسمي ارتباطات محو مي شوند ارتباطات غيررسمي اگر با هدفهاي
سازمان در تعارض باشند. در راه تحقق هدفهاي مذكور ايجاد اختلال كرده و
بايد ترتيبي اتخاذ نمود كه ارتباطات مذكور قطع شوند. 13انواع الگوهاي ارتباطي از حيث رسمي و غير رسميانواع الگوهاي ارتباطي از حيث انتقال اطلاعات(در ارتباطات رسمي)
شاخص هاي مقايسهشبكه هاي رسمي
ارتباطات ‍‍‍‍انواع الگوهاي ارتباطي از حيث انتقال اطلاعاتدر ارتباطات غير رسميارتباطات غيررسمي به چهارنوع تقسيم ميشوند:شبكه رشته اي : عوامل انتقال اطلاعات در امتداد يك خط قرار مي گيرند و هر يك از عوامل ، به انواع الگوهاي ارتباطي از حيث انتقال اطلاعاتترتيب اطلاعات دريافتي ما قبل خود را به عامل مابعد خود انتقال مي دهد. دقت انتقال اطلاعات
در اين نوع شبكه ها بسيار كم است.
شبكه انشعابي : يكي از عوامل انتقال اطلاعات ، اطلاعات را به دست مي آورد و آنها رابين
اعضا منتشر مي سازد. اين شبكه ها بويژه براي انتشار « اطلاعات مفيدي كه با كار افراد مرتبط
نيستند» ، به كار مي روند.
شبكه تصادفي : عوامل انتقال دهنده به طور تصادفي اطلاعات را دريافت مي كنند و به همين
ترتيب منتشر مي سازند. اين شبكه هنگامي به كار مي روند كه اطلاعات ناچيز و كم اهميت باشند
و مانعي در مسير راه انتشار آنها موجود نباشد.
شبكه خوشه اي : هر عامل انتقال اطلاعات ، عوامل ديگري را انتخاب مي كند و اطلاعات مورد
نظر را به آنها مي دهد. آن عوامل جديد نيز به همين منوال اطلاعات خود را منتقل مي كنند.نقش هاي افراد در شبكه هاي ارتباطياـ ستاره : فردي كه بيشترين ارتباط را در شبكه دارد.
2ـ رابط : فردي كه دو گروه يا بيشتر را بدون تعلق به يكديگر ، به هم
مرتبط مي كند.
3ـ پل : فردي كه به عنوان سنجاق اتصال يا تعلق داشتن ، به دو يا چند گروه
خدمت مي كند .
4ـ نگهبان : فردي كه شبكۀ خود را با بيرون مرتبط مي سازد .
5ـ منفك شده : فردي كه ديگر با شبكۀ مورد نظر ارتباطي ندارد. 14ارتباطات در مكاتب مختلف 1- ارتباطات در رويكرد كلاسيك : مكتب كلاسيك (رهيافت سنتي) كه تحت
عناوين ديگري نظير اصول گرايان، ساختارگريان، وظيفه گريان و نظريه
پردازان سنتي از آن ياد شده است. اين نظريه پردازان بررسي كالبد وساخت
رسمي تأكيد مي كردند و سازمان غير رسمي را ناديده مي گرفتند.
ارائه اصول عام و جهان شمول كه در تمامي شرايط زماني ومكاني صادق
است، مورد تأكيد اين نظريه پردازان بوده است. فرض اصلي اين نظريه
پردازان در مورد انسان، عقلايي، منطقي و اقتصادي بودن او است. نظريه
پردازان كلاسيك بيشتر بر جنبه هاي فني سازمان تأكيد مي كردند وـــــــــــ
جنبه هاي انساني در روابط افراد و به طور كلي فعل و انفعلات دروني سازمان را ناديده
مي گرفتند.

معروفترين نظريه پردازان مكتب كلاسيك :
1ـ تئوري بوروكراسي وبر
2ـ تئوري مديريت علمي تيلور
3ـ اصول مديريت فايول
4ـ اصول مديريت گيوليك و اوريك
5ـ هربرت سايمن
6ـ فرانك گيلبرت
مكتب كلاسيك مديون انقلاب صنعتي است و نظريه پردازان كلاسيك سازمان
استعاره ماشين را به عنوان عامل هدايت كنندۀ اصلي در نظريه هايشان به ارتباطات در مكاتب مختلفكاربرده اند فرايند هاي ارتباطي در اين سازمان هاي ماشين دار را بايد از
جنبه هايي از ارتباطات كه شامل : 1ـ محتواي ارتباطات 2ـ جهت يابي
جريانارتباطات 3- الگو يا مجراي ارتباطات 4ـ سبك ارتباطات، بررسي كنيمنكته: محتواي ارتباطي بر اساس تقسيم بندي فاراس مونگ و راسل در مجموعه هاي سازماني شامل :
1ـ ارتباطات وظيفه مدار 2ـ ارتباطات ابداع مدار( ارتباطات به منظور بررسي نظرات نوين 3ـ ارتباطات حمايت مدار ( ارتباطات مطابق مضامين اجتماعي كه از روابط انساني حمايت ميكند)ارتباطات در مكاتب مختلف ارتباطات در مكاتب مختلف 2ـ ارتباطات در رويكرد روابط انساني :مكتب نئوكلاسيك كه تحت عناوين
ديگري نظير روابط انساني ، رفتارگرايان و انسان گرايان از آن ها ياد شده
است در اين مكتب به تأمين نيازهاي انساني و توجه به نقش اجتماعي افراد
در سازمان تأكيد شده است . فرض آن ها در مورد انسان ، احساسي ،
عاطفي و اجتماعي بودن وي است . اصلي ترين شعار اين نظريه پردازان
اين بود كه يك گارگر خوشحال يك گارگر مولد و بهره وراست .
شكل گيري مكتب روابط انساني متأثر از مجموعۀ مطالعاتي بود كه فردي به
التون مايو در كارخانجات وسترن الكتريك در شهر هاثورن انجام داد.

نظريه هاي جنبش روابط انساني:
1ـ نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو 2ـ نظريه انگيزش ـ بهداشت هرزبرزگ
3ـ نظريه Xو Y مك گريگورارتباطات در مكاتب مختلف ارتباطات در مكاتب مختلف 3ـ ارتباطات در رويكرد منابع انساني : متأثر از مباني
رويكرد كلاسيك و به ويژه رويكرد روابط انساني نسبت به سازماندهي است
نظريه پردازان منابع انساني اين نكته را دريافتند كه افراد در سازمان از
احساس برخوردارند و بايد به احساسات آنان توجه نمود. علاوه براين
متوجه شدند كه نيروي كار جزء جدايي ناپذير و ضروري براي تحقق اهداف
سازمان است. آنچه نظريۀ منابع انساني بر تركيب فوق افزود ، تأكيد بر
مشاركت شناختي كاركنان به وسيله درك آراء و نظراتشان است .
نظريه هاي اساسي رويكرد منابع انساني:
1ـ شبكه مديريت بليك موتن
2ـ سيستم چهار گانه ليكرت
3ـ نظريه Z ويليام اوشي4ـ ارتباطات در رويكرد سيستمي :
مكتب سيستمي تحت عناوين ديگري نظير كل گرايان و نظام گرايان ياد شده
است فرض اصلي اين مكتب در مورد انسان كل بودن انسان است اين مكتب
رابطۀ تعاملي (متقابل) در مديريت را جايگزين رابطۀ علي و معلولي كرد.
ارتباطات در رويكرد سيستمي با شبكه نشان داده مي شود يكي از جلوه هاي
بارز نظريه سيستم ها، بارز بودن علائم ارتباطات بينابيني در عناصر ـــــ
ارتباطات در مكاتب مختلف سيستمي و نظم عناصر در قالب زير سيستم ها و فرا سيستم هاست. وقتي
عناصر سيستمي مردم و گروه هاي اجتماعي هستند، به تصوير كشيدن ـــ
ارتباطات بين مردم ، بسيار خواهد بود. هدف از تحليل شبكه تدارك ابزاري
براي خلق و تحليل اين تصاوير ارتباطي است.15ارتباطات در مكاتب مختلف نقش ارتباطات در يك گروه يا سازمان ارتباطات چهار نقش ايفا مي كند: 1ـ كنترل 2ـ ايجاد
انگيزه 3ـ ابرازاحساسات 4ـ اطلاعات
كنترل
ارتباط به چندين روش ، رفتار اعضا را كنترل مي كند. سازمانها ، سلسله
مراتب اختيارات و دستورالعملهاي رسمي دارند كه كاركنان و اعضا بايد آن
را رعايت كنند. ارتباطات غير رسمي هم رفتار اعضا را كنترل مي كند ـــ
هنگامي كه اعضاي گروه كسي را زياد توليد مي كند( و باعث مي شود كه
ديگران بد جلوه كنند) مسخره مي كنند يا به او آزار و اذيت مي رسانند درــ
در واقع با ايجاد ارتباط غير رسمي در صدد كنترل رفتار او بر مي آيند. نقش ارتباطات ايجاد انگيزه
تعيين هدفهاي خاص ، بازخور نمودن نتايج عمليات و دادن گزارش درباره
ميزان پيشرفت و تقويت رفتار مطلوب مورد نظر، (همه اينها) موجب ايجاد
انگيزه و ارتباطات مي شود.
ابرازاحساسات
براي بسياري از كاركنان و اعضاي سازمان ، گروه مهترين منبع ارتباطات
اجتماعي و (روابط متقابل يا تعامل) است. ارتباطاتي كه درون گروه صورت
مي گيرد نمايانگر ابرازنفرت ، درجه استيصال يا رضايت فرد و نوع ـــــ
احساسات اوست . بنابراين، ارتباطات موجب تخليه انسان از فشارهاي ــــ
رواني مي شود و در راه تأمين نيازهاي اجتماعي به وي كمك مي كند.
اطلاعاتي
ارتباطات مي تواند اطلاعاتي را ارائه كند كه افراد و گروهها براي ــــــ


تصميم گيري به آنها نياز دارند و مي توانند از طريق ردوبدل كردن داده ها،
شيوه هاي مختلف اجرايي را ارزيابي و بهترين شق يا راه حل را انتخاب ــ
نمايند.
هيچ يك از اين چهار وظيفه نسبت به ديگري برتري ندارد. براي اينكه گروه
به شيوه اي مؤثر عمل كند بايد بر اعضاي خود نوعي كنترل اعمال نموده،
در افراد انگيزه ايجاد كنند تا آنان كارها را به نحو احسن انجام دهندهم چنين
بايد روشي را در پيش گيرد كه افراد آنچه را در دل دارند بيرون بريزند (
احساسات خود را ابراز نمايند ) و سرانجام تصميمات معقولي اتخاذ كند ــ
تقريبا ً در هر نوع ارتباطي كه در گروه يا سازمان بر قرار مي شود پديدۀ
ارتباطات يك يا چند نقش مزبور را ايفا مي كند.16نقش ارتباطات چرخه حيات يك رابطه مارك نپ(mark knapp) مراحل شكل گيري يك رابطه به صورت زير
نشان مي دهد نظريه نپ در تمام روابط موجود ميان انسانها قابل بررسي _
دو مرد يا دو زن به عنوان دوست ، همكار ، همسايه ، شريك و غيره
به سوي پيونددر جهت جدايي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1relationچرخه حيات يك رابطه 1ـ مرحله آغاز: در بر گيرندۀ اولين تلاشهاي ما براي ايجاد رابطه و گفتگو
با شخص تازه اي است كه براي اولين بار با او روبرو ميشويم مانند : سلام،
حال شما چطور است ـ هوا چطور است.
2ـ مرحله آزمودن : مرحله اي است كه در آن سعي مي شود از طريق ــــ
موضوعهاي مشخص مكالمه اي اطلاعاتي در مورد نحوه تفكر ونگرش
طرف مقابل به دست آورد. معمولا ً پرسشهاي زيادي از طرف مقابل به
دست آورد و بيشتر سعي در شنيدن داريم تا در سخن گفتن .
3ـ مرحله چفت و بند يا سفت كردن : با پديدار شدن دگروگونيهاي فراواني
در رفتارهاي ارتباطي ، چه كلامي چه غير كلامي ، بين طرفين رابطه شكل
مي گيرد كه اكنون با يكديگر نزديك شده و مرحله قبل را گذارنده اند در اين
مرحله درجه بيشتري از گشودگي و افشا رخ ميدهد كه ميزان خودگشودگي

relationتحت ثأثير فرهنگ ها قرار مي گيرد در فرهنگ هاي محافظه كار افراد
به خصوصيات منفي خود نمي پردازند و سعي بيشتر در پنهان داشتن نقاط
ضعف خود دارند.
4ـ مرحله كامل كردن يا ادغام : زماني تحقق مي يابد كه دو انسان به عنوان
دو دوست يا دو زوج بنگرند در اين مرحله هر يك از طرفين رابطه سعي در
پرورش و نشان دادن خواسته ها ، علايق و نگرشهاي خويش در جهت
توافق طرف مقابل دارد در اين جا من به ما تبديل مي شود كه سعي مي كنند
كه هر چه طرف مي پسندد و مي پذيرد او نيز مي پسند و مي پذيرد.
5ـ مرحله پيمان بستن : مرحله اي بيشتر رسمي و مبتني بر مراسم و آيينهاي
مرسوم است . ممكن است به شكل مراسم نامزدي يا ازدواج، برادرخواندگي،
چرخه حيات يك رابطه relationخواهرخواندگي و هر نوع پيمان محكم و لازم الاجرايي در روابط بين ــــ
اشخاص در آيد اين مرحله صميمانه ترين مرحلۀ مراحل است.
6ـ مرحله افتراق : زماني به وقوع مي پيوند كه دو طرف رابطه يا يكي از
آنها احساس كند كه رابطۀ او با ديگري ، او را كاملا ً محدودو در چارچوب
معيني محبوس كرده است و از اين رو تصميم مي گيرند كه خود را از اين
قيد برهانند . در چنين وضعيتي آنها به تفاوتهاي يكديگر و يا نقاط مورد
اختلاف با يكديگر بيشترمي انديشند تا به وجوه اشتراك كه در گذشته
برايشان ازاعتبار بيشتري برخوردار بود.
7ـ مرحلۀ محدود كردن : اشاره به مرحله اي دارد طرفين رابطه شروع به
كاهش دفعات ارتباط و نيز تقليل صميميت مي كنند.
8ـ مرحله بي روح شدن و توقف رابطه : بيانگر افزايش تخريب و تباهي
چرخه حيات يك رابطه relationكه طرفين آن تلاش در حفظ و گاه پيوند محدود آن دارند.
9ـ مرحلۀ پرهيز از يكديگر: مرحله اي است كه در آن مي كوشند با ابزار
گريز از بار غم و درد رابطه اي كه باعث ناراحتي مي شود بكاهند.
10ـ مرحلۀ جدايي : مرحلۀ آخر ين در هر رابطه اي ميان اشخاص يا حداقل
ميان دو نفر است روابط ميان اشخاص دير يا زود به جدايي مي انجامد به
تعبيري هر رابطه در نهايت به جدايي كشيده مي شود.17
چرخه حيات يك رابطه relationروشهاي بهبود ارتباطاتبيشتر سوء تفاهمهايي كه بين مدير و كاركنان پيش مي آيد، از عدم شناخت
مدير و درك نشدن پيامهاي مدير به عنوان فرستنده، ناشي مي شود.
شخصيت هر فرد عبارت از تعبير و تفسير ديگران از رفتارهاي نسبتا ً ـــ
پايدار وي است. شخصيت مدير از رفتارها و نگرشهاي وي كه براي ـــ
ديگران شناخته شده است و همچنين حوزه اي كه براي ديگران ناشناخته
است تشكيل مي شود . بنابراين بر حسب آنچه براي خود مدير يا ديگران
شناخته و ناشناخته است مي توانيم شخصيت مدير را به چهار ناحيه تقسيم
كنيم .
1ـ بخشي از رفتارها و نگرشهاي مدير كه براي خودش وديگران شناخته
شده ناحيۀ عمومي نامند.
2ـ حوزهاي را كه براي خود مدير ناشناخته ولي براي ديگران شناخته شده
است ، ناحيه كور مي گويند.
3ـ حوزه اي كه براي مدير شناخته شده ولي براي ديگران ناشناخته است،
ناحيه خصوصي مي نامند.
4ـ حوزه اي كه براي مديرو ديگران ناشناخته است، ناحيه ناشناخته گويند. شناختهناشناختهديگرانشناختهناشناختهخودافشاءبازخورروشهاي بهبود ارتباطاتبهترين حالت براي افزايش برقراري ارتباط ، بزرگ شدن ناحيۀ عمومي
است.
روش هاي گسترش ناحيه عمومي :
1ـ افشا يا خود گشودگي : از ناحيه عمومي به سمت خصوصي مي رويم و
بخش ناشناختۀ رفتار مدير براي كارمند كم مي شود.
2ـ بازخورد : از ناحيه عمومي به سمت ناحيۀ كور مي رويم و بخش
ناشناخته رفتار مدير، براي خودش كم مي شود.18 روشهاي بهبود ارتباطاتمهارت هاي لازم براي برقراري ارتباط1ـ گوش شنوا زير بناي مهارت ارتباطي : شنود مؤثر مهارت ارتباطي
بسيارمهم و فوق العاده دشواري است. فراگرد كشف رمز و تعبير و تفسير
پيامهاي كلامي رابه طورفعال شنودمؤثرگويندكه به توجه شناختي و پردازش
اطلاعات نياز دارد ولي صرف شنيدن نياز به توجه و پردازش ندارد.
بيشتر آدمها گوش شنوا ندارد يكي از علتهاي نداشتن گوش شنوا دشواري
شنود مؤثر است معمولا ً آدمي از نظر روانشناختي در حالت تهاجمي بيش
از حالت تدافعي ارضا مي شود اگر چه گفته اند گفتن جان كندن است و
شنيدن جان پروردن ولي شنيدن براي بسياري از مردم خسته كننده تر از
شنيدن است .«19»گوش كردن فعال مستلزم سه چيز است :
1ـ1ـ تمركز حواس
1ـ2ـ همدلي
1ـ3ـ قبول كردن (عدم مجادله نكردن)


پاور


پوینت


(اسلاید)


ارتباطات


سازمانی


و


خروج


از


مدیریت


قارچی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت

جزوه جمع بندی دیفرانسیل استاد مهربان

توانایی کار با محیط وورد WORD

پاورپوینت مدرسه دارالفنون ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

پاورپوینت درس سوم عربی نهم

ولايت فقيه در حكومت اسلام

پاورپوینت درس 4 علوم هفتم (مواذ پیرامون ما )

فایل پاورپوینت کارآفرینی کشت گیاهان گلخانه ای - خیار

مقاله درباره 23 اسفند سالروز رحلت عالم مجاهد و روحانی مبارز

تحقیق و بررسی در مورد تحقيق ايدر 12 ص